Regulamin

§1

Definicje

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

 

1.Informacja Handlowa​ – informacja handlowa w rozumieniu art. 2 pkt 2) Ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności zaś reklamy, oferta handlowa orazinformacje o aktualnościach, promocjach i innych wydarzeniach dotyczących Sklepu.

2.Klient​ – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobąprawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie wramach Sklepu.Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

3.Regulamin​ – niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi jegointegralną część, w tym w szczególności „Polityką Prywatności”.

4.Sklep Internetowy, Sklep​ – sklep internetowy dostępny pod adresem https://womenpowercamp.p​, za pośrednictwem którego Klient może dokonywać zakupówokreślonych Usług.

5.Towary i Usługi​ – usługi prezentowane w ramach Sklepu, przeznaczone do sprzedaży, wszczególności szkolenia i warsztaty.

6.Umowa Sprzedaży​ – umowa sprzedaży Towarów lub Usług zawarta pomiędzy WłaścicielemSklepu a Klientem za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu.

7.Ustawa o prawach konsumenta​ – ustawa z dnia 3 marca 2017 r. o prawach konsumenta(Dz.U. z 2017 poz. 683).8.Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną​ – ustawa z dnia 9 czerwca 2017 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 poz. 1219).9.Właściciel Sklepu​ – ​WF Iwona Guzowska​ z siedzibą w Gdańsku​,​ pod adresem: ul.Myśliwska 121b/23​, ​NIP 5832185432, REGON: 191549321.10.Zamówienie​ – czynność podejmowana przez Klienta, polegająca na wyborze w ramachSklepu określonych Towarów lub Usług, zmierzająca bezpośrednio do zawarcia zWłaścicielem Sklepu Umowy Sprzedaży tych Towarów lub Usług na warunkach wskazanychw niniejszym Regulaminie

§2

Postanowienia ogólne

1.Sklep Internetowy dostępny pod adresem https://womenpowercamp.pl prowadzony jestprzez Właściciela Sklepu.

2.Informacje o Towarach lub Usługach podane na stronach internetowych Sklepu, wszczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniuKodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71Kodeksu Cywilnego.

3.Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz warunki dokonywania w jego ramachzakupów określa niniejszy Regulamin.

4.Niniejszy Regulamin określa w szczególności:a) warunki i zasady składania w ramach Sklepu Zamówień,b) zasady zawierania Umów Sprzedaży, których przedmiotem są określone Towary lub Usługiorazc) procedurę reklamacyjną i procedurę odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

5.Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja.Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązujesię do ich przestrzegania.

6.Właściciel Sklepu nieodpłatnie udostępnia Klientowi Regulamin przed rozpoczęciemkorzystania ze Sklepu Internetowego. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalonaprzez Klienta poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwilize strony Sklepu.

§3

Techniczne warunki korzystania z serwisu

1.Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest podwarunkiem spełnienia po stronie Klienta następujących wymagań technicznych:

a)posiadania urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Linux lub Windows,

b)zainstalowania na urządzeniu, o którym mowa w pkt a) powyżej najnowszej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: InternetExplorer, Opera, MozillaFirefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej, obsługującej pliki ​cookies​, oraz

c) posiadania aktywnego konta poczty e-mail.

§4

Składanie i realizacja zamówień

1.W celu zamówienia Towaru lub Usługi za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronęinternetową ​www.iwonaguzowska.pl​, a następnie dokonać wyboru Towaru lub Usługi,podejmując kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu.

2.Wybór przez Klienta zamawianych Towarów lub Usług (w tym ich rodzaju oraz liczby)dokonywany jest poprzez dodanie poszczególnych Towarów lub Usług do koszyka.

3.Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta następujących danych:

a) imienia i nazwiska (a w przypadku Klienta będącego przedsiębiorcą – imienia i nazwiskaosoby składającej w jego imieniu Zamówienie),

b) adresu dostawy (tj. ulicy, nr domu, nr lokalu, miejscowości, kodu pocztowego, kraju),

c) numeru telefonu, orazd) adresu e-mail, a także akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenia okienkaoznaczonego, jako „Akceptuję regulamin”, a następnie wysłanie Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdzam Zamówienie”.

4.W procesie składania Zamówienia Klient obowiązany jest także dokonać wyboru co do formypłatności za zamówione Towary lub Usługi.

5.W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „PotwierdzamZamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowychoraz danych w zakresie wybranych przez siebie Towarów lub Usług, zarówno co do ichrodzaju i liczby (ilości), jak również co do formy płatności oraz miejsca i sposobu ich dostawy.

6.Klient dokonując kliknięcia w przycisk „Potwierdzam Zamówienie”, ma świadomość, iżzawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Właścicielowi Sklepuzapłaty.

7.Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych do złożenia Zamówienia,wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia.

8.Podsumowanie Zamówienia zawiera w szczególności następujące informacje:

a. Przedmiot Umowy Sprzedaży

b. Jednostkową i łączną cenę za zamówione Towary lub Usługi

c. Koszt dostawy,

d. Wybraną metodę płatności,e. Oczekiwany czas dostawy.

9.Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarciaz Właścicielem Sklepu Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.

10.Po złożeniu Zamówienia do Klienta zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierającaostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

11.Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości, októrej mowa w ust. 8 powyżej. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treścizgodnej z Regulaminem.

12.Jednocześnie ze złożeniem Zamówienia na określone Towary lub Usługi, Klient możedokonać rejestracji w Sklepie, w wyniku której zostanie utworzone dla danego Klientaindywidualne konto, dostępne za pomocą loginu (adres e-mail Klienta) oraz ustalonego przezniego hasła (zwane dalej „​Kontem​”). Rejestracja w Sklepie nie jest warunkiem koniecznymdo dokonania w nim zakupów.

13.Założenie Konta możliwe jest poprzez wypełnienie przez Klienta wszystkich pól formularzarejestracyjnego zamieszczonego na stronie Sklepu, oznaczonych jako wymagane.

14.Warunkiem koniecznym dla założenia Konta jest akceptacja przez Klienta niniejszegoRegulaminu poprzez zaznaczenie okienka oznaczonego jako „Akceptuję regulamin”,umieszczonego pod formularzem rejestracyjnym, o którym mowa w ust. 11 powyżej.

15.Klient, przy akceptacji Regulaminu może wyrazić dodatkową zgodę na przetwarzanie jegodanych osobowych przez Właściciela Sklepu w celach marketingowych w szczególności naotrzymywanie informacji handlowych i ofert, otrzymywania artykułów i innych bezpłatnychmateriałów szkoleniowych, kodów rabatowych na wybrane produkty w sklepie online, ofertyspecjalne dla wybranych klientów i inne informacje handlowe. Taka zgoda może też byćwyrażona w zamian za uzyskanie bezpłatnego produktu lub świadczenia. Zgodę wyraża siępoprzez zaznaczenie okienka oznaczonego jako „Zgoda na przetwarzanie danychosobowych w celach marketingowych”. Klient może w każdej chwili wycofać taką zgodę.Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, któregodokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

16.Klient, który dokonał rejestracji w Sklepie, przy kolejnych zakupach może posługiwać sięswoim Kontem. W ramach Konta, Klient może w szczególności śledzić status bieżącychZamówień, sprawdzać szczegóły Zamówień historycznych, zarządzać ustawieniaminewslettera​, a także zarządzać danymi swojego Konta, m.in. adresami dostaw oraz zmieniaćswoje hasło.

17.Klient zobowiązany jest nie udostępniać swojego hasła do Konta osobom trzecim.

18.Właściciel Sklepu może usunąć konto Klienta lub pozbawić go prawa do składaniaZamówień, ze skutkiem natychmiastowy, w przypadku istotnego naruszenia przez Klientaniniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku gdy Klient podczas rejestracji wSklepie internetowym lub składania Zamówienia podał dane niezgodne z prawdą,niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich, korzysta ze Sklepu internetowego wsposób niezgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiejprawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z Sieci,korzysta ze Sklepu internetowego w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dlaWłaściciela Sklepu, udostępniania Towary lub Usługi osobom trzecim.

19.Dostawa Zamówienia odbywa się po zawarciu Umowy i zaksięgowaniu wpłaty na konto Właściciela Sklepu. Koszt dostawy ponosi Klient w całości

§5

Cena i forma płatności

1.Ceny Towarów i Usług zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto izawierają podatek VAT oraz wszelkie inne składniki, takie jak np. cła.

2.Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów i Usług prezentowanych nastronach internetowych Sklepu, wycofywania oraz wprowadzania nowych Towarów lub Usług,przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datąwejścia w życie którejkolwiek ze zmian, o których mowa powyżej.

3.Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

○przelewem bankowym ​– płatne bezpośrednio na konto Właściciela Sklepu; naprzelewie w polu „Tytułem” prosimy podać numer Zamówienia. Realizacja wysyłki Towaru nastąpi po zaksięgowaniu przelewu;

○przelewem elektronicznym ​– płatne bezpośrednio na konto Właściciela Sklepu zapośrednictwem systemu przelewy24.pl. Realizacja wysyłki Towaru nastąpi pozaksięgowaniu przelewu.

4.Dokonując zapłaty za Towar lub Usługę Klient może skorzystać z przysługujących mukuponów rabatowych lub promocyjnych z zastrzeżeniem o niełączeniu promocji, chyba żezałożenia promocji są inne.

5.Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura w wersji elektronicznej, wedlewyboru Klienta.

6.Właściciel sklepu dokłada wszelkich starań, aby możliwie wiernie prezentować oferowaneprodukty, ich skład i kolory.

§6

Reklamacje

1.Klient ma prawo oczekiwać, że:

1.1.Zostaną zapewnione warunki odpowiednie dla przeprowadzenia szkolenia(sala szkoleniowa, dostęp dotoalety,miejsca siedzące, materiałyedukacyjne, długopisy, wodadopicia).

1.2 Prowadzący będzie posiadał wiedzę merytoryczną dotyczącą zagadnień szkoleniowych.

1.3 Prowadzący szkolenia przeprowadzi zajęcia wsposób profesjonalny zgodnie ze specyfiką kształcenia osób dorosłych.

1.4 W czasie szkolenia zostanie zrealizowany założony plan szkoleniowy uwzględniony w materiałach informacyjnych.

1.5 Zostaną spełnione inne formalne warunki umowy, ewentualnie informacje zawarte na karcie zgłoszenia osoby/osób na szkolenie.

2.Organizator ma prawo oczekiwać:

2.1 Uczestnicy szkolenia/kursu w pełni zaangażują się w proces kształcenia.

2.2 Uczestnicy chętnie wezmą udział w przygotowanych przez trenera działaniach i ćwiczeniach.

2.3 Uczestnicy dostosują się do ustalonych w czasie szkolenia reguł.

2.4 Zostaną spełnione inne formalne warunkiu mowy, ewentualnie informacje zawarte na karcie zgłoszenia osoby/osób na szkolenie.

2.5 W przypadku szkoleń realizowanych w ramach projektów dofinansowanych z funduszy unijnych uczestnicy/podmioty dopełnią wszystkich formalności przewidzianych regulaminem projektu.

3. Uczestnik szkolenia (w przypadku szkoleń otwartych) lub zlecający (w przypadku szkoleń zamkniętych) może złożyć skargę lub reklamację jeśli ma zastrzeżenia do kwestii zawartych w § 6 pkt 1 niniejszej procedury.

4. Skarga lub reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej zapośrednictwem poczty, faksu, poczty elektronicznej lub doręczona osobiście do siedziby firmy.

5. Reklamację można złożyć najpóźniej, w ciągu 7 dni licząc od dnia zakończenia szkolenia.

6. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli reklamacja zostanie złożona po przekroczeniu terminu, o którym mowa w pkt.3 niniejszej procedury.

7. Organizator szkolenia ma 14 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji, a w przypadkachw ymagających dodatkowych czynnościw yjaśniających czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu maksymalnie do 21 dni roboczych.

8. Organizator szkolenia ma prawo zwrócić się doskładającego skargę lub reklamacje o dodatkowe pisemne wyjaśnienia.

9. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do braku odpowiedzi nazłożoną reklamację w przypadku, gdy będzie niezrozumiała albo gdy będzie zaprzeczała zapisom zawartym w umowie lub na karcie zgłoszenia osoby/osób na szkolenie.

§7

Ochrona danych osobowych

1.Właściciel Sklepu jako administrator danych osobowych zobowiązuje się podjąć wszelkie konieczne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w celuzapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych i treści przekazywanych przez Klienta wzwiązku z korzystaniem przez niego ze Sklepu Internetowego

.2.Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepuinternetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na tozgodę – także w celu marketingowym.

3.Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z postanowieniami RozporządzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawieochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawieswobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) orazUstawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)[zwanej dalej: „Ustawą”]. Klient, który dokonał rejestracji w ramach Sklepu ma prawo wglądudo swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Danemożna przeglądać oraz zmieniać po zalogowaniu do Sklepu, w ramach indywidualnego kontadanego Klienta lub poprzez kontakt z Właścicielem Sklepu pod adresem e-mail:kontakt@iwonaguzowska.pl​.

4.Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów zawiera PolitykaPrywatności​.

§8

Postanowienia końcowe

1.Zdjęcia oraz wszelkie pozostałe materiały (w tym teksty, nagrania, grafiki, logotypy)zamieszczone na stronie Sklepu są własnością Właściciela Sklepu lub zostały użyte przezniego za zgodą ich właścicieli. Wykorzystywanie ich w celach komercyjnych bez zgodyWłaściciela jest nielegalne i zabronione zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawieautorskim i prawach pokrewnych (Dz.U z 2018, poz. 1191).

2.Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem, który jestkonsumentem w rozumieniu art. 22​1​ Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom powszechnym właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowaniacywilnego.

3.Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem, który nie jestkonsumentem w rozumieniu art. 22​1​ Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowiwłaściwemu ze względu na siedzibę Właściciela Sklepu.

4.W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściweprzepisy prawa polskiego